🔗Link Discord

Để link với discord nhận free rank:

- Bước 1: vào server nhập /discord link

- Bước 2: Mang mã số nhận được từ /discord link nhắn tin riêng cho con bot tên CrystalGemCraft.

- Bước 3: Giờ discord của bạn đã được liên kết, bạn có thế nhận được rank miễn phí

Last updated