🦮Pet

Lưu ý: Pet chỉ có thể gọi ở nơi cho phép mob được spawn ra

- /petname {name} : Đổi tên pet

- /petrelease {pet} : Thả pet tự do (Sẽ mất pet đó)

- /petcall : Gọi pet lại chỗ bạn đứng

- /petsendaway : Đưa pet đi 1 nơi xa nào đó (Không mất pet gọi lại bằng /petcall)

- /petrespawn {pay/show/auto} : Hồi sinh pet đã bị ngỏm

- /petswitch : Đổi qua lại giữa các loại pet

- /petstore : Cất pet của bạn đi

- /pettrade {accept/reject/cancel/(player)} ($) : Trao đổi pet của bạn với người chơi

- /petskill : Hiển thị kỹ năng pet của bạn

- /petstop : Dừng việc pet tấn công mục tiêu

- /petchooseskilltree : Chọn bộ kỹ năng cho pet

Kỹ năng:

- /petinventory : Mở túi đồ của pet

- /petpickup {on/off}: bật/tắt pet nhặt đồ

- /petbeacon : Pet sẽ hoạt động như 1 cái beacon nhưng di động

- Với kỹ năng Ride (Cưỡi) bạn cần phải sử dụng Lead (Dây thừng) để cưỡi lên pet

- Với kỹ năng Control (Điều khiển) bạn cần phải sử dụng Compass (La bàn) để điều khiển lên pet

Thêm thông tin tại đây

Last updated