⚔️RPG

Hướng dẫn chế độ RPG

/profile : Mở GUI xem thông tin bản thân (ngồi xuống chuột phải vào người chơi khác để xem thông tin người khác)

/stats|/att|/attributes : Mở GUI nâng cấp điểm cá nhân (như hp,def,...)

/class : Mở GUI chọn class

/skills : Mở GUI nâng cấp skills (cần có class khác mặc định)

/friends : Mở danh sách bạn bè

/party : Mở danh sách nhóm

/mmoinventory|/rpginv|/rpginventory : Mở túi trang bị cho các vật phẩm như (nhẫn, dây chuyền, găng tay, ...)

Thông tin về các kỹ năng tại đây

Last updated