Vote

Khi vote cho server hãy đảm bảo rằng tên bạn dùng để vote giống với trong server

Người chơi bedrock(bản điện thoại) thêm dấu "." ở đầu tên.

Khi vote cho server bạn sẽ nhận được ngẫu nhiên 1 loại key nào đó + tiền + levels

/vote ToggleReminders : Bật/tắt thông báo khi bạn có lượt vote khả dụng mới

/vote Shop : Mở shop mua bằng điểm vote (mỗi khi vote sẽ được 1 điểm)

/vote URL : Hiện tất cả các trang vote khả dụng

/vote Points : Xem điểm hiện tại của bạn dùng để mua trong /vote Shop

/vote : Mở gui vote

/vote Top (All/Monthly/Weekly/Daily) : Xem bảng xếp hạng người chơi đã vote theo thứ tự (Tất cả/Tháng/Tuần/Ngày)

Thêm thông tin tại: đây

Last updated