🪄Kỹ năng

Bắt đầu

Để bắt đầu sử dụng kỹ năng bạn cần phải chọn /class khác với Human mỗi class sẽ có các kỹ năng khác nhau để bắt đầu sử dụng kỹ năng bạn cần mở bằng câu lệnh /skills

Gán kỹ năng

Để có thể sử dụng kỹ năng bạn cần gán chúng vào cái slot:

Để có thể chọn kỹ năng muốn gán bạn chỉ cần ấn chọn kỹ năng:

và gán chúng vào slot tương ứng

Nâng cấp kỹ năng

Bạn có thể thông qua các cách sau:

  • mua điểm kỹ năng tại /sgem

  • Lên cấp (Mỗi 2 cấp 1 điểm kỹ năng)

  • Nhận từ nhiệm vụ hoặc sự kiện

Để có thể reset tiến trình nâng cấp kỹ năng bạn cần 1 điểm phân bổ có thể kiếm thông qua:

  • mua điểm kỹ năng tại /sgem

  • Nhận từ nhiệm vụ hoặc sự kiện

Combo key

Mỗi class thường sẽ có 4 kỹ năng 1 số class khác có thể có lên tới 6 kỹ năng và đây là cách combo thực hiện kỹ năng của từng slot:

Bắt đầu bằng việc đổi tay cầm vật phẩm và tiếp theo là:

Slot 1

Chuột phải - Chuột phải - Chuột phải

Slot 2

Chuột phải - Chuột trái - Chuột phải

Slot 3

Chuột phải - Chuột phải - Chuột trái

Slot 4

Chuột phải - Chuột trái - Chuột trái

Slot 5

Chuột phải - Chuột phải - Ngồi xuống

Slot 6

Chuột phải - Ngồi xuống - Ngồi xuống

Last updated