🛡️Shield

Sử dụng bàn chế tạo

Obsidian shield

  • 6 hắc diện thạch

  • 1 kim cương

Khiên thiên nhiên

Last updated