🎎Skin

- /skin "Tên skin" : Đổi skin của bản thân bằng với "Tên skin"

- /skin url "Link" : Đổi skin của bản thân bằng với "Link" của skin đó

- /skin clear : Xóa skin của bản thân

- /skins : Mở 1 gui gồm nhiều skin để bạn chọn

Last updated