🎁Giáng sinh

1. Thời gian

Từ 05/12/2023 tới 25/12/2023

2. Hướng dẫn

Bước 1: Chọn thế giới

  • Các thế giới có khả năng xuất hiện rương thưởng là resource

  • Theo thứ tự sau mà tỷ lệ vật phẩm sự kiện ra tốt hơn: the end -> nether -> world

Bước 2: Tìm kiếm rương thưởng

Trong rương thưởng sẽ có tỷ lệ rớt ra vật phẩm bạn cần cho sự kiện

Bước 3: Hoàn tất

Vậy là xong khi bạn đã thực hiện 2 bước trên bạn đã nhận được vật phẩm dành cho sự kiện này !

3. Phần thưởng

Toàn bộ phần thưởng liên quan tới sự kiện bạn đều có thể đổi tại NPC Giánh sinh tại warp lobby

4. Các phương thức kiếm vật phẩm

Chính:

  • Từ rương thưởng tại các thế giới resource

  • Từ shop /sgem (Từ 1-5 vật phẩm mỗi lần)

Tham gia server tại: mc.crystalgemcraft.com

Last updated