🏹Bow

Sử dụng bàn thợ rèn

Dark netherite bow

Sử dụng bàn chế tạo

Hunting bow

  • 3 strings

  • 1 leather

  • 3 sticks

Sử dụng bàn chế tạo siêu cấp

U Lan Nhãn Huyền

Last updated