🔫Musket

Sử dụng bàn chế tạo

Súng hoa mai

  • 32 đá lửa

  • 32 đá đỏ

  • 64 thuốc súng

  • 2 khối sắt

  • 30 thỏi sắt

  • 10 gậy

Sakura rifle

Minigun

Sử dụng bàn chế tạo cao cấp

Judas Gun

  • 8 Nekat soul

  • 64 Crystal

Last updated