⚔️Sword

Sử dụng bàn chế tạo

Sliver sword

Kiếm gỗ sồi

Kiếm đá tiền sử

Kiếm sắt gỉ

Thủy ngọc kiếm

Ruby sword

Ice blade

Twilight Slasher

Sử dụng bàn thợ rèn

Kiếm sắt lưu truyền

Sử dụng bàn chế tạo cao cấp

Hàn băng

Last updated