🌎Nation

Hướng dẫn về các lệnh Nation

- /nation new {name} : Tạo nation của riêng bạn với tên là {name}

- /nation online : Hiển thị những ai đang online ở nation nào

- /nation leave : Rời khỏi nation

- /nation add/kick {town} : Mời/đuổi {town} vào/ra nation bạn

- /nation deposit ($) : Đóng tiền vào nation để duy trì nation

- /nation withdraw ($) : Rút tiền từ nation sang tài khoản của bạn

- /nation bankhistory {page}: Xem lịch sử tiền ra/vào nation bạn với số trang {page}

- /nation rank add/remove {player} {rank} : Thêm/xóa {rank} cho {player}

- /nation delete {nation} : Xóa nation

- /nation ally : Quản lý đồng minh nation của bạn

- /nation enemy : Quản lý kẻ thù nation của bạn

- /nation sanctiontown {town} : Quản lý {town} bị xử phạt trong nation của bạn

- /nation say {message} : Gửi 1 tin nhắn tới toàn bộ người chơi online trong nation của bạn

- /nation set king {player} : Lệnh đưa quyền kiểm soát nation cho người chơi khác

- /nation set capital {town} : Đặt {town} làm thủ đô

- /nation set board {message} : Đặt khẩu hiệu của nation tới toàn bộ thành viên nation

- /nation set taxes {$} : Đặt thuế nation với giá trị là {$}

- /nation set conqueredtax {$} : Đặt thuế nation với giá trị là {$} lên town bị chiếm

- /nation set name {name} : Đặt tên nation với giá trị là {name}

- /nation set spawn : Đặt điểm tới nation tại vị trí bạn đứng

- /nation set spawncost {$} : Đặt giá tiền để người khác tới nation với giá trị là {$} (Không áp dụng với nation và đồng minh

- /nation toggle {option} : Cài đặt 1 số tính năng nation

HOT: /nationmenu|/nm : Để sử dụng gui cho nation

Thông tin thêm: đây

Last updated