🏪Shop

Hướng dẫn shop

- /shop : Mở shop để mua/bán vật phẩm

Lưu ý: Khi sử dụng /shop đưa trỏ chuột vào 1 vật phẩm thì chuột trái để mua/chuột phải để bán

- /sellall "Tên vật phẩm" : bán tất cả vật phẩm trong túi đồ của bạn (Tên vật phẩm là vật phẩm bạn cần bán nếu không có sẽ bán hết đồ)

- /sellall hand : bán tất cả vật phẩm trên tay bạn

- /sellgui : Mở 1 gui bán đồ bạn có thể đưa đồ vào đó rồi đóng gui sẽ tự động bán hết đồ bạn để vào đó

- /ah : Mở chợ đen để mua bán vật phẩm giữa người chơi với người chơi

Thêm thông tin tại: Đây

Last updated