⚒️Tool

Sử dụng bàn chế tạo

Autosmelt pickaxe

  • 2 kem magma

  • 1 khối netherite

  • 2 gậy

Cúp thần tài

  • 1 xô dung nham

  • 30 kim cương

  • 30 ngọc lục bảo

  • 1 cúp kim cương

  • 64 thỏi sắt

  • 64 thỏi vàng

Florence pickaxe

Sakura pickaxe

Sử dụng bàn chế tạo cao cấp

Void Breaker

Last updated