⚔️War

Hướng dẫn về các lệnh dành cho chiến tranh

Chỉ định cấp bậc quân sự

  • Thị trấn:

Có thể thay thế /town = /t

- /town rank add {player} Guard : Với tư cách là thị trưởng, hãy phân cấp cấp bậc Bảo vệ

  • Quốc gia:

Có thể thay thế /nation = /n

- /nation rank add {player} {general/private/sergeant/lieutenant/captain} : Với tư cách là vua hoặc đại tướng (general), hãy phân cấp các bậc quân sự khác nhau cho người chơi

  • Tới khu vực chiến đấu

- /sw spawn {town} : Di chuyển tới town đang bị tấn công

Xem thông tin

- /sw hud {town} : Bật/tắt HUD để theo dõi tiến trình của một cuộc chiến cụ thể.

- /town here hoặc /town {town} : Xem thông tin về cuộc chiến tại town (nếu có)

- /nation {nation} : Xem danh sách các cuộc chiến mà quốc gia này tham gia (nếu có)

Trả lương

- /sw nation paysoldiers {amount} : Với tư cách là một vị vua, hãy trả lương quân sự cho binh lính của bạn. Mỗi người lính nhận được một phần tiền, dựa trên cấp bậc quân sự của họ

Thu thập tiền

- /sw collect : Với tư cách là một người lính, hãy thu mọi khoản thu nhập của bạn từ Lương Quân đội hoặc Tiền hoàn lại của Quốc gia

Cấu hình khác

- /sw preference bossbar {on/off} : Bật và tắt các thanh bossbar.

- /sw preference beacon {on/off} : Bật và tắt đền hiệu tại điểm đặt cờ

Last updated