🔮Teleport

- /sethome "Tên" : Tạo home để có thể di chuyển về đó mọi lúc mọi nơi bằng lệnh /home "tên" và xóa đi bất kỳ lúc nào với /delhome "Tên"

- /tpa "Tên người chơi" : Gửi 1 yêu cầu dịch chuyển tới người chơi đó

- /tpahere "Tên người chơi" : Gửi 1 yêu cầu người chơi đó dịch chuyển tới bản thân bạn

- /rw tp : Dịch chuyển tới thế giới vô hạn tài nguyên

- /rw tp nether/end : Dịch chuyển tới thế giới nether/end vô hạn tài nguyên

Last updated