🪡Whip

Sử dụng bàn chế tạo

Wind whip

  • 1 len trắng

  • 1 kim cương

  • 1 gậy

  • 3 dây tơ

Sử dụng bàn chế tạo cao cấp

Nightglow Whip

  • 8 Nekat soul

  • 96 Crystal

Sử dụng bàn chế tạo siêu cấp

FiDact Whip

  • Dây buộc : 128

  • Bột quỷ lửa : 384

Last updated