🏠Towny

Hướng dẫn về các lệnh Towny

Có thể thay thế /town = /t

- /town new {name} : Tạo town của riêng bạn với tên là {name}

- /town here : Hiển thị thông tin về town mà nơi bạn đang đứng

- /town list : Thông tin về các town khác

- /town online : Hiển thị những ai đang online ở town nào

- /town leave : Rời khỏi town

- /town invite {player} : Mời người chơi {player} vào town bạn

- /town spawn : Dịch chuyển bạn về town

- /town claim {#/auto/fill} : Lấy khu vực bạn đang đứng thành town của bạn

- /town unclaim # : Bỏ khu vực bạn đang đứng ra khỏi town của bạn (Dùng all để xóa hết claim của town)

- /town trust/trusttown {add/remove/list} {player/town} : Thêm người chơi/town vào danh sách tin tưởng

- /town deposit ($) : Đóng tiền vào town để duy trì town

- /town withdraw ($) : Rút tiền từ town sang tài khoản của bạn

- /town baltop {town} : Xem người giàu nhất town bạn

- /town bankhistory {page} : Xem lịch sử tiền vào/ra town của bạn

- /town forsale/notforsale : Đặt town bạn vào trạng thái bán/không bán

- /town buytown {town} : Mua town đang đặt vào trang thái bán

- /town buy bonus {number} : Mua thêm giới hạn đất cho town của bạn

- /town delete {town} : Xóa town của bạn

- /town reclaim : Lấy lại tất cả khu vực town của bạn khi mà bạn không đóng tiền

- /town say {message} : Phát 1 thông báo cho tất cả thành viên trong town đang online

- /town set board {message} : Tự động gửi tin nhắn mỗi khi 1 thành viên vào server

- /town set spawn : Đặt lại spawn cho /town spawn

- /town set spawncost ($): Đặt giá để tới town bạn không áp dụng với town, nation và đồng minh

- /town set name {name} : Đổi tên town

- /town set mayor {player} : Đặt thị trưởng mới của town

- /town set perm : Cái này cần phải để ý không lại tự hủy !!! Xem tại đây

- /town set taxes ($): Đặt thuế cho người chơi trong town

- /town toggle {explosion/fire/mobs/public/pvp/taxpercent/nationzone/open} : Cài đặt town

- /town rank (add/remove) {player} (normad/resident/mayor/king) : Thêm rank cho người chơi

- /towny map (hud) : Hiển thị map của town ở chat (thêm hud để thay thế = scoreboard)

- /towny time : Thời gian tới lần thu thuế tiếp theo

- /towny top {residents/land} {all/town/nation/resdients} : Xem xếp hạng town

- /towny prices : Xem tiền town

Lưu ý: Khi xóa town (t delete, t unclaim, ...) Hãy đảm bảo bạn đã lấy hết những gì cần thiết trước

khi rời town rồi vì khi xóa sẽ làm mới khu vực đó về trạng thái cũ.

HOT: /townmenu|/tm : Để sử dụng gui cho town

Thông tin thêm: đây

Last updated