🔒Lock (Outdated)

Không còn khả dụng nữa

Hướng dẫn khóa khối

  • /cprivate : Tạo ra khóa cho block của bạn không ai có thể tác động nó trừ bạn

  • /cpassword "Mật khẩu" : Tạo ra khóa cho block của bạn không ai có thể tác động nó trừ khi có mật khẩu

  • /cdonation : Tạo ra 1 rương để người chơi có thể đưa vật phẩm vào nhưng không thể lấy ra chỉ có bạn mới có thể lấy ra

  • /cdisplay : Tạo 1 rương chỉ có thể xem

  • /cmodify "Tên người chơi" : Cho phép 1 ai đó có thể sử dụng block đó cùng bạn

  • /cremove : Gỡ bỏ khóa có block của bạn

  • /cunlock : Gỡ bảo mật khẩu cho lệnh /cpassword

  • /cinfo : Xem thông tin block đang được bảo vệ

Thêm thông tin tại đây

Last updated