Amulet

Sử dụng bàn chế tạo

Phù chú trường sinh

  • 48 thỏi sắt

  • 16 hoa Azure

Sử dụng bàn chế tạo siêu cấp

Amulet Core

  • 32 kim cương

  • 16 khối sắt

  • 16 sắt

  • 1 conduit

Regen Charm

  • 128 khối sắt

  • 64 táo vàng

  • 64 vàng

  • 1 trái tim của biển

Last updated