🪔Artifact

Sử dụng bàn chế tạo

Hiện vật mana

Mắt bóng đêm

  • 6 kính

  • 1 ender eye

  • 2 torch

Last updated