🔎Catalyst

Sử dụng bàn chế tạo

Luck charm

  • 4 khối vàng

  • 1 nether star

  • 4 ngọc lục bảo

Last updated