🔬Material (Khác)

Sử dụng lò nung

Steel ingot

  • 2 thỏi sắt

Đá mịn nung

Sắt mặt trời

  • 1 Quặng sắt mặt trời

Mảnh vàng lấp lánh

Sử dụng bàn thợ rèn

Silver ingot

  • 2 thỏi sắt

Florence Gold Ingot

  • 48 thỏi vàng

  • 48 hạt vàng

Last updated